Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους διεκπεραίωσης της παραγγελίας του Χρήστη (για εσωτερική χρήση από τη ΑΓΓΕΛΊΔΗΣ & ΥΙΟΊ. Τα ανωτέρω γίνονται προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις που προβλέπονται στο εφαρμοστέο ελληνικό δίκαιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στην περίπτωση όπου:

H χορήγηση των προσωπικών δεδομένων συνιστά νομική ή συμβατική υποχρέωση
Tο υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να παραχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα

Δεν θα γίνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, έγκρισή σας.

Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να αιτηθείτε:

  • Την πρόσβαση στα δεδομένα σας
  • Την επανεξέταση των πληροφοριών σας που κατέχουμε,
  • Τη διόρθωση των εσφαλμένων/ανακριβών πληροφοριών και τη συμπλήρωση ελλιπών πληροφοριών
  • Τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους
  • Τη φορητότητα των δεδομένων που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασία

Διαχειριζόμαστε τα αιτήματά σας με τη μέγιστη προσοχή προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας προστατεύονται. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να βεβαιώσουμε ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλο τα προσωπικά σας στοιχεία.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (εξαιτίας, για παράδειγμα, νόμιμων υποχρεώσεων) ίσως να μην μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αμέσως το αίτημα σας. Ωστόσο, σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε αναφορικά με την εξέλιξη του αιτήματος σας, μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την υποβολή του αρχικού σας αιτήματος.

Διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο / καταγγελία στην ΑΓΓΕΛΊΔΗΣ & ΥΙΟΊ.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτή η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για το διάστημα πριν την αποσύρετε, ούτε την περαιτέρω επεξεργασία των ίδιων δεδομένων, που διεξάγεται υπό άλλη νομική βάση, όπως σύμβαση ή συμμόρφωση με κάποια νόμιμη υποχρέωση στην οποία υπόκειται η ΑΓΓΕΛΊΔΗΣ & ΥΙΟΊ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με την ΑΓΓΕΛΊΔΗΣ & ΥΙΟΊ και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας για σκοπούς νόμιμων συμφερόντων της ΑΓΓΕΛΊΔΗΣ & ΥΙΟΊ και/ή τα δεδομένα σας γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας για άμεσους σκοπούς προώθησης, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή.